HISTORIK

130 år med Pistolskytteklubben Svea Ing 1
En av Sveriges äldsta Pistolskytteklubbar, bildades 1894. Vägen fram till dagens PK Svea, från en militär skytteklubb, till dagens helt civila har kantats av en hel del milstolpar. Några axplock ur historien kan nämnas.

1894
För 130 år sedan, noga räknat den 10 april, beslöt 9 fanjunkare och 17 sergeanter vid dåvarande Kungl. Svea Ingenjörsbataljon att bilda en skyttesammanslutning. Namnet skulle vara Ingenjör Underofficerarnas Skytteförbund Svea. Första året disponerade klubben två revolvrar m/1871 kaliber 11 mm. Tävlingarna utfördes mot centimetertavla på 20 och 30 meters avstånd.

1895
Tilldelades underofficerarna revolver m/1877 med kaliber 7,5 mm som tjänstevapen. Varje medlem fick därigenom eget tävlingsvapen. Skjutprogrammet under de tre första åren omfattade endast två prisskjutningar om året för att 1907 uppgå till 46.

1901
Vid årsmötet valde klubben sina två första hedersledamöter och en arg ung sergeant reserverade sig mot valet av den ene.

1904
I april inköptes 3.800 patroner 1 öre styck och 2.200 stycken för 3,5 öre styck. Varje medlem fick 100 patroner gratis. 1000 patroner reserverades för prisskjutning. Resten fick medlemmarna köpa för 1 öre styck. Vid årsmötet var klubbkassan tom och ordföranden föreslog ett frivilligt bidrag om fem kronor, ”en dagsförtjänst” per medlem. Under mötet inflöt 130 kronor.

1908
Ändrades namnet till ”Fortifikationsunderofficerarnas Skytteklubb Svea”.
En kombinerad karbin och revolverfältskjutning anordnades i april vid Järva. Revolvern användes för första gången som fältskyttevapen.
Ur klubbkassan togs 17 kronor till priser och 20 kronor och 10 öre till markörer och övriga omkostnader.

1909
I maj användes för första gången pistol m/07 som tävlingsvapen.

1912
Diskuterades instiftandet av en skjutmedalj. Frågan bordlades och togs inte upp förrän 25 år senare 1937.

1920
Klubbens skyttar indelas i skjutklasser. Underofficerare med kortare tid än tre år i klass B.
Övriga medlemmar placeras i klass A. Årsavgiften höjs från tre till fem kronor.

1922
Klubben flyttar från Kungsholmen i Stockholm till Frösunda i Solna.

1934
Ansluter sig klubben till Svenska Pistolskyttekommitte´n som från den 14 mars 1936 ombildades till Svenska Pistolskytteförbundet.

1935
Hölls den första rikstävlingen på hemortens banor med 14 skyttar från klubben.

1937
Ändrades klubbens namn till Pistolskytteklubben Svea.

1944
50-årsjubileet firades med en nationell fältskjutning den 16 april. 450 skyttar och 48 lag deltog. Att notera: en start per deltagare och grova tjänstevapen.

1945
Carl-Erik Robach hemförde klubbens första svenska mästerskap i skolskjutning, i dag precisionsskjutning.

1949
Deltog damer för första gången i en årsfest och äldre medlemmar anade att yttersta dagen
närmade sig.

1950
Var yttersta dagen inne för då fick damerna också bli medlemmar.

1959
Erhöll klubben en gammal barack av regementet Ing 1 som efter 800 arbetstimmar blev
klubbens första skyttestuga. Många koppar kaffe med tårtor och kakor samt surströmming
avnjöts i stugan fram till Södertäljeflytten. Stugan låg vackert vid Brunnsviken. Numera huserar
SAS på platsen.

1964
Arrangerade klubben Östsvenska mästerskapen i precisionsskjutning på Järva skjutbanor.
Walther Fröstell ordnade nummerlappar med reklamtryck på skyttarnas fram och baksidor.

1967
Skyttarna i Ing 1:s skytteförening hälsades välkomna in i klubben. Nu kan man säga att klubben öppnades för namnet ändrades till Pistolskytteklubben Svea Ing 1.

1968
Den 8 september träningssköt medlemmarna för första gången på Almnäs i Södertälje.
Arbetet med att uppföra den nya skyttestugan, Sveastugan påbörjades och stod färdig för invigning 1972. En nedlagd gård, Vaxta, fick utgöra grundmaterialet. Fodermagasinet blev storstuga och ladugården kök. Marken hyrdes av regementet i anslutning till försvarets skjutbanor.

1969
Genomfördes den första fältskjutningen Sveaträffen på Almnäs. 355 skyttar ställde upp. Fortfarande gällde en start per skytt. Sveaträffen har sedan dess ägt rum varje år.

1970
Det här året övergår vi till internationell tävlingstavla för precisionsskjutning.

1976
Fick klubben sin första svenska mästare i fältskjutning genom Gunnar J.

1981
Påbörjades planeringen av en egen skjutbana med skjuthall. Efter samråd med och tillstånd av regementet och fortifikationsförvaltningen stod anläggningen färdig 1983. Klubben hade en egen skjutbana och en egen skjuthall som döptes till Sveahallen.

1984
Inlämnades en motion till Stockholmskretsen angående funktionärsbidrag till de föreningar som arrangerade tävlingar. Bidraget grundar sig på en avgift per aktiv skytt enligt årsrapporten och fungerar fortfarande.

1989
Nils-Ola S blev den förste i klubben och den andre i Sverige som erövrade Svenska Pistolskytteförbundets standardmedalj i guld.

1991
Ing 1:s vara eller icke vara stod på tapeten. Oro i lägret. Hur blir det för vår klubb?

1992
En ny byggnad uppfördes att nyttjas som tävlingsexpedition och laddningsverkstad.
I år blev Tina J första kvinna att vinna ett klubbmästerskap i precisionsskjutning vapengrupp C.

1993
Regementet blir kvar. En lättnad för klubben som levde på hoppet ännu några år.

1994
Klubben firade sitt 100-årsjubileum med inbjudna gäster på Ing 1:s officersmäss.
Ett nytt markarrende avtal tecknades med Ing 1 som tagit över teckningsrätten från Fortifikationsverket. Avtal tecknas på 10 år med möjlig förlängning på ytterligare 10 år och då även med annat förmånligt innehåll.

2004
Klubben fyller 110 år och markerades det genom att medlemmarna genomförde 110 starter i rikstävlingen på hemortens banor. Den 12 juni hölls så jubileumsfest vid Sveastugan. Den här gången i form av ett uppskattat grillparty föregått av Jubileumsskytte och specialkomponerade femkampsgrenar där gruppbalansering på stubbe, kortkastning i motvind, längdspottning av gelegrodor mm fångade deltagarnas intresse. Klubben får sin första kvinnliga SM medalj genom Annika T som tog bronsmedalj i precision damer.

2014
Södertälje kommun som förvärvade marken 2009 är nu oense i frågan om föreningens arrende har upphört att gälla eller inte. I juni 1994 ingick föreningen och staten ett tilläggsavtal till arrendeavtalet varigenom arrendetiden förlängdes till den 30 juni 2004. Vidare intogs ett villkor om att arrendeavtalet skulle förlängas med en ny tioårsperiod om ingen av parterna sade upp det senast 12 månader före arrendetidens utgång. Avtalet sades inte upp och kom således att förlängas med en tioårsperiod, till den 30 juni 2014. Alltsedan arrendeavtalet ingicks har föreningen uppehållit sig på området i Almnäs. Arrendefakturorna fortsätter även efter 2014 att årligen komma från Södertälje kommun så klubben anser att arrendeavtalet har förlängts per automatik ytterligare tio år enligt tidigare tilläggsavtal om förlängning om tio år om ingen av parterna sagt upp avtalet senast 12 månader före arrendetidens utgång, men kommunen anser att kontraktet gick ut 2014.

2023
Södertälje kommun har under flera år velat vräka PK Svea från skjutbanan i Almnäs och efter att fallet prövats i Tingsrätten kom dom 2023-06-14 om att Tingsrätten går på kommunens linje och PK Svea måste omedelbart avhysas från platsen samt betala kommunens rättegångskostnader på 335 225 kronor. Efter nya intensiva förhandlingar mellan klubben och kommunen nås en överenskommelse där klubben kommer att betala 250 000 kronor till kommunen. Klubben får fram till den 2023-08-15 på sig att avlägsna sig. I gengäld behöver inte klubben betala kostnaderna för eventuell sanering av marken och undviker därmed en konkurs. Efter 55 år på samma plats står Sveriges äldsta pistolskytteklubb Pistolskytteklubben Svea Ing 1 utan skjutbana att bedriva sin verksamhet på. Medlemmarna kan dock fortsättningsvis tävla för klubben eftersom konkurs kunde undvikas. Intensivt arbete på flera plan pågår att hitta en ny plats och skjutbana för att bedriva verksamheten på.